Hiện nay trường Mẫu giáo Mỹ Lộc có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên 26 người, nữ 23 người.

Trong đó: Cán bộ quản lý: 02 người; giáo viên: 15 người; nhân viên: 9 người;

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn: 15/15 người, tỉ lệ 100%, trong đó trên chuẩn 11/15 người, tỉ lệ 73,3 %. Hiện có 4 giáo viên đang đi học trên chuẩn.

Tổng số lớp: 7 Lớp mẫu giáo

         - Trẻ từ 3-5 tuổi: 239 cháu ; nữ : 116 cháu, tỉ lệ 72,64 %

- Trẻ 5 tuổi: 121 /115 cháu; Nữ: 56 , Tỷ lệ: 105,2% (3 trẻ học trái tuyến, 9 trẻ từ nơi khác đến học)

- Trẻ 4 tuổi:86/102 cháu; Nữ :47 cháu; Tỷ lệ : 84,3%

- Trẻ 3 tuổi: 32/108 cháu; Nữ : 13 cháu; tỷ lệ: 31,5%

- 100% trẻ được học bán trú và 2 buổi/ ngày.

Trong những năm qua trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu yêu cầu.